Normové názvoslovíNa této stránce naleznete normové názvoslové ke komínové technice


Čistící otvor

Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící k čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo průduchu komína spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.

 

Explozní klapka

Chrání spotřebič, kouřovod a komínový průduch proti překročení dovoleného přetlaku spalin ve spalinové cestě.

 

Individuální komín

Komín, který je sestaven nebo postaven na staveništi s použitím kombinace kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo více výrobců.

 

Jednovrstvý komín

Komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna).

 

Komín

Jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy

 

Komín s přirozeným tahem

Komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší než vně.

 

Komín odolný při vyhoření sazí

Komín, který vyhoví stanovené zkoušce odolnosti při vyhoření sazí.

 

Komín se společným sběračem

Komín sdružený, jehož průduchy mají půdice, tvořené výsuvnými uzávěrkami, pod kterými jsou průduchy napojeny na společný sběrač.

 

Komínová hlava

Nejvýše položená, ukončující část konstrukce komína.

 

Komínová přepážka

Svislá část konstrukce uvnitř komína s více průduchy, oddělující jednotlivé průduchy mezi sebou (komínové nebo větrací).

 

Komínová vložka

Konstrukční prvek komínu složený z konstrukčních dílů, jehož vnitřní povrch přichází do styku se spalinami.

 

Komínový nástavec

Konstrukční díl osazený na ústí komínu.

 

Komínový průduch

Průduch určený k odvodu spalin do volného ovzduší.

 

Komínový plášť

Vnější část konstrukce komínu, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo se nachází pod vnějším obkladem či oplášťením.

 

Komínový tah

Tlaková diference mezi atmosferickým tlakem a tahem spalin v ústí sopouchu, způsobená rozdílem hustoty vzduchu a spalin. Roste úměrně s výškou komína a teplotou spalin, klesá s rostoucí teplotou vzduchu.

 

Kontrolní otvor

Otvor v komínovém plášti, v komínové vložce a kouřovodu určený ke kontrole komínového průduchu, kondenzátní jímky a průduchu kouřovodu spotřebičů na plynná paliva.

 

Kondenzát

Kapaliny, které vznikají při teplotě spalin shodné s rosným bodem vodní páry nebo nižší.

 

Kondenzátní jímka

Vodotěsný prostor v půdici komínového průduchu, určený pro jímání kondenzátů spalin.

 

Kouřovod

Konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem.

 

Krycí deska

Konstrukční prvek, který tvoří komínovou hlavu a je určen pro ochranu konstrukce před účinky povětrnosti a účinky spalin.

 

Lapač jisker

 

Zařízení na ústí komína spotřebičů na pevná paliva, které zabraňuje unikání jisker z průduchu.

 

Lokální spotřebič

Spotřebič paliv, určený pro výrobu tepla, předávající teplo pro daný účel přímo v místě jeho spotřeby.

 

Mokrý provoz

Provoz komínu za běžných podmínek, kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky (stěny) je shodná s rosným bodem vodní páry nebo nižší.

 

Neúčinná výška komína

Svislá vzdálenost od osy sopouchu k půdici průduchu nebo kondenzátní jímce.

 

Otevřený spotřebič (v provedení B)

Spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn a odvádí spaliny do vnějšího ovzduší.

 

Požární odolnost komínu

Schopnost komínu zabránit vznícení hořlavých látek vyskytujících se v jeho blízkosti a přenesení ohně do přilehlých částí budov.

 

Přerušovač tahu

Zařízení na zamezení vlivu komínového tahu na spalování spotřebičů na plynná nebo kapalná paliva s atmosférickým hořákem, přisáváním terciálního vzduchu do kouřovodu (na začátku nebo na konci).

 

Přetlak v sopouchu

Přetlak ve spalinové cestě uměle vytvořený zařízením na spalinové cestě např. ventilátorem v hořáku s nuceným přívodem vzduchu.

 

Přetlakové spotřebiče

Tlaková ztáta nasáváním vzduchu pro spalování a ztráta průtokem spalin je kryta ventilátorem hořáku. Jsou to většinou ocelové kotle na kapalná a plynná paliva, vybavené hořáky s nuceným přívodem vzduchu.

 

Přetlakový komín

Komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky vyšší než vně.

 

Přirozený komínový tah

Podtlak v komínovém průduchu vytvořený z účinné výšky průduchu komína a rozdílu hustoty vzduchu a spalin.

 

Přistavěný (venkovní) komín

Komín, vedený po vnější zdi budovy.

 

Půdice

Nejnižší místo komínového průduchu.

 

Regulátor (omezovač) tahu

Reguluje komínový tah přisáváním vzduchu do kouřovodu nebo komínového průduchu.

 

Samostatný (jednotlivý) komínový průduch

Průduch, do kterého je napojen jeden kouřovod.

 

Samostatný (jednotlivý) kouřovod

Kouřovod, do kterého je napojen jen jeden spotřebič.

 

Sdružené komíny

Mají dva nebo více průduchů.

 

Sopouch

Otvor v komínovém plášti, sloužící k propojení kouřovodu a průduchu komína.

 

Spalinové hrdlo

Součást spotřebiče určená k jeho připojení na kouřovod.

 

Spaliny

Látky vznikající při hoření paliv.

 

Suchý provoz

Provoz komínu za běžných podmínek, kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky (stěny) je vyšší než rosný bod vodní páry.

 

Spalinová cesta

Souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, popř. průduchem komínového nástavce.

 

Spalinová klapka

Uzávěr v kouřovodu nebo v průduchu komína ovládaný termicky nebo elektricky, který uzavírá spalinovou cestu v závislosti na chodu spotřebiče.

 

Společný komín

Komín, do kterého jsou připojeny spotřebiče z více podlaží najednou.

 

Společný vzduchový průduch

Průduch, kterým se přivádí spalovací vzduch pro spotřebiče z více podlaží.

 

Společný kouřovod

Kouřovod, do jehož průduchu je připojeno více spotřebičů paliv.

 

Spotřebič paliv

Zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do venkovního ovzduší.

 

Spotřebič s kondenzací spalin

Spotřebič s teplotou spalin na kouřovém hrdle nižší než rosný bod.

 

Systémový komín

Komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů, nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za výrobek systémový komín jako celek.

 

Tepelný odpor komínu

Odpor vrstvy nebo vrstev komínu proti sestupu tepla.

 

Tlaková ztráta v komíně

Tlaková ztráta ve spalinové cestě v závislosti na teplotě a rychlosti proudění spalin při průduchu komínem.

 

Tvárnice

Průmyslově vyrobený jednovrstvý nebo vícevrstvý konstrukční díl s jednou spalinovou cestou nebo s více spalinovými cestami.

 

Účinná výška komína

Svislá vzdálenost od osy sopouchu po ústí komína.

 

Umělý komínový tah

Podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah spalin, např. ventilátorem.

 

Ústí komína

Místo, ve kterém spaliny opouštějí průduch komína, popř. komínového nástavce a vstupují do volného ovzduší.

 

Ústřední zdroj tepla

Spotřebič paliv, určený pro výrobu tepla, které se přenáší do míst spotřeby prostřednictvím teplonosné látky.

 

Uzavíratelný spotřebič

Spotřebič, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzduchu nasávaného z prostoru (místnosti), ve kterém je umístěn; množství nasávaného vzduchu je ovlivněno podtlakem v sopouchu (pokojová kamna, sporáky, kotle ÚT na tuhá paliva, krbové vložky apod.)

 

Uzavřený spotřebič (v provedení C)

Spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního ovzduší nebo ze společného komína a odvádí spaliny do téhož ovzduší.

 

Vestavěný (vnitřní) komín

Komín, vedený uvnitř budovy.

 

Vícevrstvý komín

Komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy.

 

Vybírací otvor

Otvor v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce, sloužící k vybírání tuhých částí spalin z půdice komínového průduchu spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.

 

Vymetací otvor

Otvor v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce, sloužící k vymetání, čistění a kontrole komínového průduchu spotřebičů na tuhá a kapalná paliva z půdního prostoru, popř. střechy.

 

Výsuvná uzávěrka

Zařízení, které odděluje komínový průduch od společného sběrače a vytváří v průduchu komína se společným sběračem půdici.

 

Vzduchový průduch

Dutina mezi vložkou komínového průduchu a pláštěm komína, kterou se přivádí vzduch do spalovacích komor uzavřených spotřebičů nebo odvádí spaliny do volného ovzduší, v případě netěsnosti potrubí komínového průduchu.

 

Vložkování komínu

Dodatečná instalace komínové vložky do komínu nebo její náhrada.

 

Vyhoření sazí

Vznícení zápalných zbytků usazených na vnitřní stěně komínu.

 

Vnitřní komín

Komín vedený uvnitř budovy.

 

Venkovní komín

Komín vedený po vnějším plášti budovy nebo u budovy.

 

Větrací průduch

Průduch určený k větrání (např. kotelny).

 

Ostatní články této kategorie:

07. 11. 2011
Další názvosloví